Operatív Program (OP):

Olyan programozási dokumentum, amelyet az Európai Bizottság hagyott jóvá. Prioritásokra bomlik, amelyek intézkedésekből állnak. Magyarországon 10 OP készült:

  • Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP),
  • Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program (KÖFOP),
  • Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP),
  • Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP),
  • Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP),
  • Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP),
  • Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP),
  • Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP),
  • Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP),
  • Vidékfejlesztési Program (VP)

Irányító Hatóság (IH):

Az Európai Uniós pályáztatás folyamatát támogató Hatóságok.

Projekt:

A pályázó által a pályázatban bemutatott fejlesztés, beruházás, vagy egyéb tevékenység, amelynek megvalósítása érdekében a pályázó támogatást igényel.

De minimis támogatás:

BIZOTTSÁG 1407/2013/EU RENDELETE szerint kapcsolt vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az odaítélt csekély összegű támogatások támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak (63 millió Ft kb.), közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget. A csekély összegű állami támogatás formája lehet például közvetlen támogatás, kedvezményes kamatozású hitel, adóalap- vagy adókedvezmény. E jogcímen azonban nem részesülhetnek támogatásban az exporttevékenységhez közvetlenül kapcsolódó tevékenységek.

Köztartozás mentesség:

A vállalkozás szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisban. Ha nincs fent rajta egy vállalkozás az nem feltétlenül probléma, ebben az esetben eseti igazolás is kérhető az illetékes Adóhatóságtól. Fontos megjegyezni, hogy nem indulhat uniós vagy hazai finanszírozású pályázaton az, akinek van köztartozása.

TEÁOR:

a gazdasági tevekénységek egységes ágazati osztályozási rendszere;

Induló vállalkozás:

Az induló vállalkozás fogalma azt jelenti, hogy a pályázónak nincs teljes lezárt pénzügyi éve.

Kapcsolt vállalkozások:

Azok a vállalkozások, amelyek rendelkeznek a részvényesek vagy tagok szavazati jogának többségével (50%-ot meghaladó) egy másik vállalkozásban, jogosult valamely másik vállalkozás felett meghatározó befolyás gyakorlására, jogosult kinevezni vagy elmozdítani egy másik vállalkozás igazgatási, irányítási vagy felügyeleti testülete tagjainak többségét.

Előleg:

Az előleg mértékét és felhasználását mindig a pályázati felhívás továbbá az ÁÚF részletezi.

Elszámolható költségek:

Azon adott projekt megvalósítása érdekében felmerülő kiadások, amelyek a projekt során elszámolhatók. Az elszámolható költségek körét minden esetben a pályázati felhívás tartalmazza. Az elszámolható költségeket felmerülését megfelelő dokumentumokkal kell alátámasztani.

Saját forrás:

A támogatott által a projekthez biztosított forrás.

Projektköltség:

A projekt megvalósításához szükséges anyagi források összessége, amely a pályázati kiírás alapján az elszámolható költségeket tartalmazza.

Projekt előrehaladási jelentés:

A pályázó a Támogatási Szerződés aláírását követően a Közreműködő Szervezet irányába köteles időszakonként jelentéseket nyújtani a projekt helyzetéről.

Projekt fenntartási jelentés:

A kedvezményezett pályázó a projekt megvalósulását követő fenntartási/vállalási időszakban a Közreműködő Szervezet számára Projekt Fenntartási Jelentések készítésére kötelezett.

Projekt fizikai befejezése:

A projekt fizikai befejezésének a beruházás utolsó elemének megvalósulása minősül.